Privacy Verklaring

Je hebt er vast iets over meegekregen: vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze wet heeft als doel jou meer controle te geven over je persoonsgegevens. We informeren je graag over hoe wij ons hierop voorbereiden en wat dit voor jou betekent. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze diensten

EXOTIQO biedt u volledige ontzorging op het gebied van catering op locatie en de invulling van de foodline-up op uw evenement. 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een offerte aanvraagt. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren. Wanneer je bij EXOTIQO een offerte aanvraagt of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam;
– Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– IP-adres;
– Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
– Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan EXOTIQO verstrekken, indien een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens delen met derden zoals festival organisatoren, collega foodtruckers etc. We delen jouw gegevens:

– Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;
– In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
– Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
– Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor onze diensten hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
– Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
– Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.
– Om spam te voorkomen (wij maken gebruik van reCAPTCHA V3).

Indien Hieper de Pieper gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van Hieper de Pieper zal uitvoeren, zal Hieper de Pieper deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van jouw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Waar worden jouw gegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons op ons kantoor in Rotterdam. EXOTIQO bewaart de persoonsgegevens op een beveiligde server.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Wij zijn wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. In het geval van sollicitatiegegevens bewaren wij dit niet langer dan vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij je expliciet toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn van maximaal een jaar.

Cookies

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over onlineactiviteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browserinstellingen beheren.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om bijvoorbeeld betaling van onze diensten te faciliteren.
– Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten of diensten vast te stellen en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.
– Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je offerte te bevestigen, je herinneringen te sturen en eventuele problemen op te lossen.
– Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie/medisch personeel).
– Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

EXOTIQO kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

– Je daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
– Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van EXOTIQO in je eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
– EXOTIQO een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;
– EXOTIQO gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens EXOTIQO online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die EXOTIQO gebruikt om haar service aan te kunnen bieden. Met deze derden zal EXOTIQO uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Indien jouw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, word je daaraan voorafgaand door ons van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. EXOTIQO blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens. Een derde partij mag de gegevens niet zelf gebruiken of doorsturen naar anderen, zonder goedkeuring van EXOTIQO.

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met ons op info@exotiqo.nl. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u hier vinden.  De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9-09-2020.